KÜTÜPHANE | STALIN

 

STALİN in Yazılari

YENI EKLEMELER
solokul.blogspot.com
da bulabilirsiniz

 

Konferans Gündeminin İlk Maddesi üzerinde konuşma: "SultanGaliyev olayı"

CLAUSEWİTZ, SAVAŞ VE SAVAŞ SANATI SORUNLARI ÜZERİNE, ALBAY PROFESÖR DR. RASİN’İN 30 OCAK TARİHLİ BİR MEKTUBUNA YANIT

MOSKOVA KENTİ STALİN-SEÇİM BÖLGESİNİN SEÇMEN TOPLANTISINDA KONUŞMA

ÖRGÜTSEL ÖNDERLİK SORUNLARI ÜZERİNE

PRATİK ÇALIŞMA ÜZERİNE

 SSCB’DE SOSYALİZMİN EKONOMİK PROBLEMLERİ

SON SÖYLEV

Dilbiliminde Marksizm Üzerine, Stalin

ÖZELEŞTİRİ ÜZERİNE

ÖZELEŞTİRİ ŞİARININ BAYAĞILAŞTIRILMASINA KARŞI

TERMİNOLOJİK TANIMLAR VE ARAŞTIRMANIN KONUSU 1

TERMİNOLOJİK TANIMLAR VE ARAŞTIRMANIN KONUSU 2

PARTİ İNŞASININ ÖNÜNDEKİ GÖREVLER ÜZERİNE RAPOR

J.V. Stalin'in Ekonomistlerle Görüþme Tutanaði

SOSYALİZMİN NİHAİ ZAFERİ ÜZERİNE

İVANOV İVAN FİLİPOVİÇ YOLDAŞA YANIT

SOSYALİZMİN EKONOMİK SORUNLARI
Sosyalizme Britanya Yolu Üzerine

İVANOV İVAN FİLİPOVİÇ YOLDAŞA YANIT (tek Ulkede sosyalizm)

İKTİDARIN ELE GEÇİRİLMESİNDEN ÖNCE VE SONRA PARTİ

G. TELİYA YOLDAŞIN ANISINA

A.M. GORKİ'YE MEKTUP

"Emperyalist zincir, en zayıf yerinden kopar" tezi

 

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN

Ulus Nedir?

ulusal sorunun ele alinisi uzerine

ULUSAL SORUN VE LENİNİZM

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- ULUSAL HAREKET

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- SORUNUN KOYULUŞU

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- ULUSAL-KÜLTÜREL ÖZERKLİK

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- "BUND", ONUN MİLLİYETÇİLİĞİ VE AYRILIKÇILIĞI

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- KAFKASYALILAR, TASFİYECİLERİN KONFERANSI

MARKSİZM VE ULUSAL SORUN- RUSYA'DA ULUSAL SORUN

-----------------------------------------------

Anarsizm ve sosyalizm

Anarsizm mi Sosyalizm mi?

DİYALEKTİK YÖNTEM

MATERYALİST TEORİ

PROLETER SOSYALİZMİ

ANARŞİSTLER proleter sosyalizmine nasıl bakıyorlar?

Dialektik Materializm

 MARKSİST FELSEFİ MATERYALİZMİN TEMEL NİTELİKLERİ

 TARİHSEL MATERYALİZM

 Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm

Marksizm ve Ulusal Sorun - 1913
Kadrolar Üzerine

LENİNİZMİN TEMELLERİ ÜZERİNE - 1924

LENİNİZMİN TARİHSEL KÖKLERİ

YÖNTEM

TEORİ

PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ

KÖYLÜ SORUNU

ULUSAL SORUN

STRATEJİ VE TAKTIK

PARTİ

ÇALIŞMA STİLİ

Ekonomistlerle Görüşme Tutanaği -1942-52
Sovyet Halklarina FAŞİST saldiriya karsi savas cagrisi - 1941

TROÇKİ’NİN MEKTUBU ÜZERİNE

ÖZELEŞTİRİ ÜZERİNE

ÖZELEŞTİRİ ŞİARININ BAYAĞILAŞTIRILMASINA KARŞI

TROÇKİSTLER VE DİĞER İKİ YÜZLÜLERİN TASFİYESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER ÜZERİNE

ULUSAL SORUN VE LENİNİZM

ulusal sorunun ele alinisi uzerine

Dilbiliminde Marksizm Üzerine

Stalin: Korkunç İvan Filmi Üzerine
TROÇKİ’NİN MEKTUBU ÜZERİNE

Bay Morrison’A Cevap

Muhalefet Uzerine

ÇİN DEVRİMİ'NİN PERSPEKTİFLERİ ÜZERİNE

Parti İçi Gelişmede Karşıtlıklar

Parti İçindeki Karşıtlıkların Kaynağı

SBKP(B) İÇİNDEKİ MUHALEFETİN ÖZELLİKLERİ

SBKP(B) İÇİNDEKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

MUHALEFET İŞ BAŞINDA

PROLETARYA DİKTATÖRLÜ⁄Ü'NÜN DÜŞMANLARI MUHALEFETİ NE İÇİN ÖVÜYORLAR

MUHALEFET BLOKU'NUN YENİLGİSİ

SBKP(B) XV. KONFERANSININ PRATİK ANLAMI VE ÖNEMİ

TEK TEK KAPİTALİST ÜLKELERDE SOSYALİZMİN ZAFERİ SORUNU

SSCB'DE SOSYALİZMİN İNŞA SORUNU

MUHALEFET VE PARTİ'NİN BİRLİGİ SORUNU

ÇİN DEVRİMİ'NİN SORUNLARI

RKP(B) MK VE MKK PLENUM TOPLANTISINDA KONUŞMA Troçkizm Üzerine

MERKEZ KOMİTESİ'NİN SİYASİ FAALİYET RAPORUNU KAPAYIŞ KONUŞMASI

YENİ MUHALEFET"İN TEMEL SORUNDA, DEVRİMİMİZİN KARAKTERİ VE PERSPEKTİFLERİ SORUNUNDA TROÇKİZME GEÇİŞİ

MUHALEFET BLOKU'NUN PRATİK PLATFORMU

MUHALEFET BLOKU'NUN "DEVRİMCİ" SÖZLERİ VE OPORTÜNİST FİİLLERİ

MUHALEFET BLOKU'NUN GELİŞMESİNDE AŞAMALAR

MUHALEFET BLOKU'NUN TEMEL HATASI

MUHALEFET BLOKU'NUN SİYASİ VE ÖRGÜTSEL HATALARI

 BOLSEVIK PARTI TARIHI

Parti yaratılması Dönemi 1883-1901

Partinin oluşturulması - Bolşevik Menşevik grupların ortaya çıkışı 1901-1904

Birinci Rus Devrimi döneminde bolşevikler ve menşevikler 1904-1907

Bolseviklerin Bağımsız parti Kurması 1908-1912

Birinci Emperyalist Savaştan Önce Bolşevik partisi 1912-1914

Emperyalist Savaş Döneminde bolşevik Partisi 1914-Mart 1917

Sosyalist Devrimi hazırlama Döneminde Bolşevik partisi Nisan 1917-1918

İç savaş Döneminde Bolşevik partisi 1918-1920

Ekonomik restorasyona Geçiş Döneminde Bolşevik partisi 1921-1925

Sosyalist sanayileşme döneminde Bolşevik partisi 1926-1929

Tarımın Kollektifleştirilmesi döneminde Bolşevik partisi 1930-1934

Sosyalist İnşa mücadelesinde Bolşevik partisi- Yeni Anayasanın kabulü 1935-1937

ANAYASA (INGILIZCE VE RUSCA)

    SBKP(B) XVI. PARTİ KONGRESİ'NE SİYASİ FAALİYET RAPORU

MERKEZ KOMİTESİ'NİN SBKP(B) XVI. PARTİ KONGRESİ'NE SİYASİ FAALİYET RAPORU

Dünya Ekonomik Krizi

Kapitalizmin Çelişkilerinin Keskinleşmesi

SSCB İle Kapitalist Devletler Arasındaki İlişkiler

SOSYALİST İNŞANIN BÜYÜYEN KABARIŞI VE SSCB'NİN İÇ DURUMU

Endüstrileşmede Başarılar

Tarım ve Tahıl Sorunu

İşçi ve Köylülerin Maddi ve Kültürel Durumlarının İyileştirilmesi <

Parti İçi Meselelerde Yönetim Sorunları

SAĞ SAPMA ÜZERİNE

SBKP(B)'DEKİ SAĞ SAPMA ÜZERİNE*

SINIFSAL DEĞİŞİKLİKLER VE GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ

KOMİNTERN SORUNLARINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

IV İÇ POLİTİKA SORUNLARINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

 Sınıf Mücadelesi Üzerine

 Sınıf Mücadelesinin Şiddetlenmesi Üzerine

Köylülük Üzerine

NEP ve Pazar İlişkileri Üzerine

Partinin plânı:

Teorisyen Olarak Buharin

Beş Yıllık Plân mı Yoksa İki Yıllık Plân mı?

Ekim Alanları Sorunu

Tahıl Alımı Üzerine

Döviz Rezervleri ve Tahıl İthali Üzerine

PARTİ ÖNDERLİĞİ SORUNLARI

SONUÇLAR

YARIŞMA VE KİTLELERİN EMEK COŞKUSU

FELİX KON YOLDAŞ'A

BÜYÜK DÖNÜŞÜM YILI

tarım politikası üzerine

TARIM POLİTİKASININ SORUNLARINA İLİŞKİN

DENGE" TEORİSİ

"KENDİLİĞİNDENLİK" TEORİSİ

KENT VE KIR

KOLLEKTİF ÇİFTLİKLERİN NİTELİĞİ ÜZERİNE

KÜÇÜK KÖYLÜ ÇİFTLİKLERİNİN "İSTİKRARLILIĞI" TEORİSİ

SINIFSAL DEĞİŞİKLİKLER VE PARTİNİN POLİTİKASINDAKİ DÖNEMEÇ

SINIF OLARAK KULAKLARIN TASFİYESİ SORUNUNA İLİŞKİN

Kollektif çiftlik hareketinin sorunlarına ilişkin

Büyüme Zorlukları, Sınıflar Mücadelesi ve Tüm Cephe Boyunca Sosyalizmin Saldırısı

 

 
ESERLER PDF

Cilt 1.pdf

Cilt 2.pdf

Cilt 3.pdf

Cilt 4.pdf

Cilt 5.pdf

Cilt 6.pdf

Cilt 7.pdf

Cilt 8.pdf

Cilt 9.pdf

Cilt 10.pdf

Cilt 11.pdf

Cilt12.pdf

Cilt13.pdf

Cilt14.pdf

Cilt16.pdf


15 parti tarihi tamami sagda